I am looking for someone who can set up an airtime and teach me how. I will pay !!!
  • Tôi đang tìm kiếm một người có thể thiết lập thời gian phát sóng và dạy tôi làm thế nào. Tôi chỉ có một máy mac. Nhưng có một ổ đĩa cửa sổ. Nó có thể được thực hiện trong đám mây Amazon không? Skype cho tôi để biết chi tiết holly.hall3
    tôi có thể trả 
    Cảm ơn.