Ingest RSS feed with Audio in Superdesk
  • Hi ..

    Tôi đang cố gắng ăn một nguồn cấp dữ liệu với các liên kết âm thanh nhưng nó  
    không tạo ra một gói, cũng không phải của nó tạo ra tập tin âm thanh. Bất cứ ai có thể
    vui lòng giúp đỡ? TIA

    jackblack